Teknisk håndbog til DM 2017

Artikel 1 Organisation  


Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2017 arrangeres af Vejen Bicycle Club, Sandmarken 43, Askov, 6600 Vejen. Løbet køres under iagttagelse af UCI’s og DCU’s love og regler samt nedenstående bemærkninger, og afvikles i perioden 22. – 25. juni 2017. 


Artikel 2 Orienteringspligt  


Ryttere, sportsdirektører og andre til holdene tilknyttede hjælpere er forpligtet til at efterleve indholdet i nærværende reglement, og til at følge de, på holdledermøderne, angivne instrukser. Kommunikéer fra kommissærpanelet vil blive offentliggjort på den officielle DM hjemmeside www.DMCykling2017.dk, samt ved opslag i sekretariatet. 


Artikel 3 Indskrivning 


 Alle ryttere skal indskrive sig på startlisten til linjeløbene. Indskrivning foregår på podiet i målområdet. Indskrivning foregår på følgende tidspunkter: Ingen indskrivning i forbindelse med TT torsdag, og heller ingen indskrivning ved Para DM fredag. Junior lørdag d. 24. juni 2016 kl. 07.50 - 08.50. Start kl. 09.00 Damer lørdag d. 24. juni 2016 kl. 12.15 – 12.50. Start kl. 13.00 Elite søndag d. 25. juni 2016 kl. 10.50 – 11.50 Start kl. 12.00 Ved indskrivning vil rytterne blive præsenteret. Rytterne bedes komme holdvis og for elitens vedkommende efter den plan, der udleveres til holdledermødet. Det vil i forbindelse med indskrivningen blive foretaget kontrol af chip, rytterne bedes derfor medbringe deres cykel til indskrivningen

Artikel 4 Neutral start


Linjeløb: I alle klasser vil der være neutral start de første 4,8 km til Utoftvej, hvor den reelle start vil finde sted.  Der stoppes ikke! 


Artikel 5 Sekretariat


Kontrol af licenser for ryttere uden dansk licens, samt udlevering af rygnumre (chip til de, som ikke har en) vil ske i følgende tidsrum i sekretariatet, der er beliggende på Magion, Tinghusgade 105, Grindsted Åbningstider: Onsdag d. 21. juni kl. 17.00-20.00 Torsdag d. 22. juni kl. 11.00-21.00 Fredag d. 25. juni kl. 17.00-20.00 Lørdag d. 24. juni kl. 07.00-19.00 Søndag d. 25. juni kl. 06.30-19.00 Hvert hold/team bedes afhente rygnumre, chip, m.m. samlet, samt aflevere et telefonnummer på en ansvarlig person fra hold/team/klub. Lister med navne og licensnummer på chauffører til enkeltstart og samlet start, afleveres samtidig med udlevering af startnumre Ryttere uden chip bestiller denne samtidig med tilmeldingen. Og får den udleveret sammen med startnumre. Holdledermøder afholdes i sekretariatet efter følgende plan: 1. Torsdag d. 22. juni kl.11.00. Alle klasser, vedr. enkeltstart 2. Fredag d. 23. juni kl. 19.00. Holdledermøde vedr. linjeløb for junior og damer lørdag. 3. Lørdag d. 24. juni Pressemøde kl 14.30 på Magion (arrangøren vil anmode udvalgte hold og ryttere om at deltage. 4. Lørdag d. 24. juni kl. 17.00. Holdledermøde vedr. elite herre.

Artikel 6 Parkering og opvarmning


Enkeltstart: Al team- og rytterparkering må kun finde sted på afspærret område. Se kort her (Kommer senere!) Tilkørsel til start skal finde sted ad Borgergade. Rytter og bil bedes være på plads senest 10 min før start. Bemærk kun biler med streamer vil blive lukket ind på ruten. Disse bliver distribueret sammen med rygnummeret. Ved målgang skal følgebiler fortsætte ad Østerbrogade og returnere til rytterparkeringen. Se kort her Der er omklædning og bad på Magion på Tinghusgade 105, Grindsted. Også adgang fra Søndre Boulevard. Se kort her Der vil endvidere blive sat toilet op ved start. Parkering andre steder end det anviste er ikke tilladt, og biler risikerer at blive fjernet for ejerens regning! Når første rytter er startet, er det ikke længere tilladt at køre på ruten Linjeløbet: Parkering af teambiler mm. kan ske her Se kort Kørsel på ruten så længe andre løb er i gang er forbudt. Omklædning og bad i Magion, Tinghusgade 105, Grindsted. Også adgang fra Søndre Boulevard. Se kort. 


Artikel 7 Rygnummer 


Enkeltstart: Alle ryttere skal bære det til dagen gældende rygnummer, der skal placeres midt på hoften, så det fremstår tydeligt bagfra. Det er forbudt at placere rygnummeret på anden vis samt at klippe i eller at bøje nummeret. Linjeløbet: Alle ryttere skal bære de til dagen gældende rygnumre, der skal placeres på hoften med henholdsvis et i venstre og et i højre side, således at de fremstår tydelige.

Artikel 8 Bøder 


Reglerne vedr. bøder i forbindelse med Danske mesterskaber vil være gældende jvf. DCU’s sportslige regler og love Kap. 14.§11. Endvidere henvises der til Kap. 8. 


Artikel 9 Rutekendskab  


Rytterne skal følge den fastlagte rute. Rytterne forventes således at være bekendt med ruterne, der er anvist på

DMCykling2017

Artikel 10 Kilometerangivelser 


Enkeltstart: I vejens højre side vil der være 10 km, 5 km, 4 km, 3 km og 2 km før mål være opstillet skilte, som angiver dette. I eliteklassen tillige 20 km før mål. Den sidste kilometer vil være markeret med en ”Rød flamme” (ved kraftig vind med et 1000 meter skilt) Linieløb: Ved passage af målstregen vil de resterende antal omgange blive vist. Den sidste kilometer vil være markeret med en ”Rød flamme” (ved kraftig vind med et 1000 meter skilt) 


Artikel 11 Ledsagerbiler 


Det er tilladt sportsdirektører at følge rytterne i en ledsagebil. Til brug for dette vil de modtage streamers, som skal bruges. Enkeltstart: Ledsagebilen skal ankomme 10 minutter før rytterens start ved Borgergade. Ved løbets afslutning skal ledsagebilen følge deviation ved Østerbrogade. Se kort her Linjeløb: Ledsagebilen skal inden start placere sig ud for tildelte nummer i kortegerækkefølge på Borgergade senest 10 min. før start. Der vil i forbindelse med udlevering af kortegenumre blive foretaget licenskontrol. Ved løbets afslutning skal ledsagebilerne følge deviation til højre ad Østerbrogade før målgang. Se kort her.

Artikel 12 Placering af ledsagerbiler  


Enkeltstart: Rytterens ledsagebil skal følge rytteren i højre side af vejen og må ikke passere rytteren, det forventes at chaufførerne er bekendt med DCU´s love og regler vedr. enkeltstart, samt de informationer der gives på ledermødet. http://ny.cyklingdanmark.dk Linjeløb: Sportsdirektørens ledsagerbil skal følge feltet i højre side af vejen i den rækkefølge, der er fastlagt ved holdledermødet. Under løbet skal sportsdirektøren, der ikke er kaldt frem over Radio Tour, som måtte ønske at passere kommissærbilen eller løbsdirektøren for at kommunikere med holdets ryttere, køre op på højde med den officielle bil og indhente tilladelse, inden han passerer. 


Artikel 13 Radio Tour  


Løbsinformation vil blive annonceret over Radio Tour – frekvens 165,300 MHz. 


Artikel 14 Service 


Service ydes af sportsdirektørernes ledsagebiler og neutrale servicebiler. Skift af cykel eller hjul skal altid foregå i højre side af vejen efter feltet. Hvert juniorteam bedes medbringe 1 stk. baghjul til neutral service.


Artikel 15 Forplejning  


Linjeløb: Langningszonen vil være på Ribe Landevej i højre side af vejen ca. 900 meter efter mål. Rytterne bedes benytte denne zone til forplejning. Dropzonerne er placeret i forbindelse med langningszonen, samt i Løvlund og på Ribe Landevej kort efter udkørsel fra Boldingvej, se kort her Dropzonerne er markeret med beachflag og skal benyttes.

Artikel 16 Tidsfrister 


Linjeløb: For alle klasser gælder, at der køres med en slutvogn, hvis placering bestemmes af kommissærerne, løbsledelsen samt politiet. Hvis en rytter kommer bag denne bil, er rytteren udgået af løbet og rytteren og skal agere efter færdselsloven. Herre A: Ryttere, der er langt bagud, når der køres små runder, kan af løbsledelsen blive taget ud af løbet. Rytteren skal straks herefter fjerne rygnummeret. 


Artikel 17 Parkering  


Parkering på ruten er ikke tilladt. 


Artikel 18 Dopingkontrol  


Dopingkontrollen vil finde sted i Magion, Tinghusgade 105, Grindsted. Alt omkring dopingkontrollen varetages af Antidoping Danmark. 


Artikel 19 Præmieoverrækkelse  


Straks efter løbets afslutning vil løbets vinder samt nr. 2 og nr. 3 blive hyldet på sejrspodiet. Øvrige præmier kan afhentes i sekretariatet. 


Artikel 20 Pressekonference  


Efter sejrsceremonien i Eliteløbet, vil der være pressekonference i VIP teltet. Pressekonferencen er obligatorisk for de første 3 ryttere, ligesom arrangøren kan anmode andre ryttere om at deltage heri. 


Artikel 21 Ansvar  


Indskrivning ved linjeløbet og at tage starten ved enkeltstarten indebærer automatisk, at rytterne erklærer at være bekendt med de bestemmelser, løbet afvikles under, samt at være indforstået med disse bestemmelser. Samtidig er man bekendt med, at der køres for egen regning, risiko og ansvar. I tilfælde af, at der under løbet opstår en situation, nærværende bestemmelser ikke har taget højde for, er det alene arrangøren i samarbejde med kommissærerne, der træffer beslutning herom. 


Artikel 23 Tilmelding  


 Al tilmelding foregår på:

Tilmelding

Evt. spørgsmål vedr. cykelløb besvares på mail:

dmcyklinggrindsted@gmail.com